Rampers Żaba z 68

Rampers Żaba z 68 Poprzednia cena: 30,90 zł 32,91
Allegro

CoolBaby.pl oferuje swoje
produkty na aukcjach Allegro.
Zapraszamy na licytacje !

Honorujemy poniższe płatności

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.CoolBaby.pl 

Obowiązuje od dnia 25.12.2014r.

 

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem witryny internetowej sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym: www.coolbaby.pl. Jest to dokument wymagany w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

 

Właścicielem i administratorem sklepu jest firma:

Dane rejestrowe:

Nazwa firmy:

Roka Studio Katarzyna Komańska-Woźniak

Adres:

Ul. Moździerzowców 11d, 43-602 Jaworzno

NIP: 632-185-81-49

REGON: 240473770

Konto bankowe w ING Bank Śląski S.A. o numerze:

90 1050 1302 1000 0023 0914 3895

 

A.   DEFINICJE

1.     SKLEP INTERNETOWY – umowa sprzedaży lub świadczdnia usługizawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest KONSUMENT  to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)

2.     SPRZEDAWCA I USŁUGODAWCA – Przedsiębiorca Roka Studio Katarzyna Komańska-Woźniak, ul. Moździerzowców 11d, 43-602 Jaworzno, REGON: 240473770 – umowa sprzedaży jest zawierana przez stronę www.coolbaby.pl

3.     KLIENT – osoba fizyczna, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę SKLEPU INTERNETOWEGO.

4.     KONSUMENT – KLIENT, osoba fizyczna dokonująca ze SPRZEDAWCĄ czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą – precyzyjna definicja znajduje się w: Kodeks Cywilny Art. 22.

5.     PRODUKT – rzecz oferowana do sprzedaży lub usługa oferowana w SKLEPIE INTERNETOWYM.

6.     REGULAMIN – niniejszy dokument określający zasady korzystania ze SKLEPU INTERNETOWEGO.

7.     UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży PRODUKTU zawierana na odległość za pomocą strony www SKLEPU INTERNETOWEGO.

8.     ZAMÓWIENIE – oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy (zamówienia produktu lub usługi)

9.     NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną przez SPRZEDAWCĘ, polegającą na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanego adres e-mail.

 

B.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Zakres świadczonych usług – sprzedaż odzieży oraz artykułów dziecięcych.

2.     Sprzedawca – w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy przez stronę www sklepu internetowego usługi:

§  Formularz zamówienia

§  Przetwarzanie formularza zamówienia produktów w sklepie internetowym

§  Za zgodą klienta – przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych, itp. w formie usługi „NEWSLETTER”

§  Świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne

§  Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia w sklepie internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony – na okres wypełnienia i przetwarzania zamówienia – i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania zamówienia.

§  Usługa „NEWSLETTER” zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa jest zawierana w momencie wyrażenia zgody na rozsyłanie wiadomości na adres KLIENTA podany w formularzu.

3.     KONSUMENT może odstąpić od umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyn w terminie 14 dni od zawarcia umowy – z wyjątkiem gdy świadczenie usługi rozpocznie się przed upływem tego terminu za zgodą KONSUMENTA – składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

§  Za pomocą elektronicznego wzoru formularza odstąpienia od umowy (załącznik 1 do REGULAMINU).

§  W formie wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby SPRZEDAWCY.

4.     W przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy:

§  KONSUMENT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA potwierdzi otrzymanie oświadczenia. SPRZEDAWCA w ciągu 14 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.

§  USŁUGODAWCA może wypowiedzieć umową o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie narusza REGULAMIN – z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy USŁUGODAWCA             może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.

§  USŁUGODAWCA i KLIENT mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

5.     Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie nie później niż w ciągu 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.

6.     Do współpracy z systemem informatycznym USŁUGODAWCY po stronie klienta konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną www SKLEPU. W przypadku komputera – system powinien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox v11.0 lub wyższej, Internet Explorer v7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora – nie mniejsza niż 1024x768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie – dostarczone przez producenta urzędzenia – umożliwiające wykonywanie komputerowych operacji równoważnych do w/w przeglądarek. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego korzystania ze wszystkich funkcji SKLEPU INTERNETOWEGO konieczne jest włącznie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOŚCI umieszczona na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO.

7.     KLIENT zobowiązany jest do wprowadzenia danych do system zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogę naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.

8.     SPRZEDAWCA jest płatnikiem VAT i  do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży – fakturę VAT.

9.     Zamówienie można składać tylko drogą elektroniczną – pocztą elektroniczną lub poprzez Stronę Internetową.

10.  Informacje handlowe – cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej SPRZEDAWCY i stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

11.  Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania płatności za zamówione towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

12.  Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw KLIENTA będącego jednocześnie KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) – przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego REGULAMINU z powyższymi przepisami pierwszeństwo mają te przepisy.

 

 

C.    ZAMÓWIENIE

1.     SKLEP INTERNETOWY realizuje zamówienia na terenie całego świata.

§  Zamówienie klienta z terenu RP realizowane jest przy pomocy waluty PLN.

§  Zamówienie klienta z poza terenu RP realizowane jest przy pomocy następujących walut: EUR dla mieszkańców UE, USD dla mieszkańców reszty świata.

2.     SPRZEDAWCA stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

3.     Przed złożeniem zamówienia KLIENT musi zapoznać się z niniejszym REGULAMINEM. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień regulaminu potwierdza jawnie podczas wypełniania formularza oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.

4.     Zamówienie drogą elektroniczną można składać 2 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

5.     Po otrzymaniu zamówienia i potwierdzeniu dostępności produktów SPRZEDAWCA potwierdza przyjęcie zamówienia i przystępuje do jego realizacji. Przyjmuje się, że potwierdzenie zamówienia przez sprzedawcę oznacza zawarcie UMOWY SPRZEDAŻY.           

6.     Jeżeli z treści umowy wynika, że z tytułu realizacji UMOWY powstaje zobowiązanie do zapłaty należności po stronie KOSUMENTA – dla ważności umowy jest on zobowiązany potwierdzić zrozumienie powstania obowiązku zapłaty kwoty określonej umową i złożyć oświadczenia poprzez akceptację zamówienia z formułą „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.

7.     Realizacja zamówienia (przygotowanie i wysyłka PRODUKTÓW) przez SPRZEDAWCĘ następuje:

§  Po potwierdzeniu zamówienia – jeżeli wybrano płatność przy odbiorze.

§  Po otrzymaniu wpłaty na konto – jeżeli wybrano przedpłatę.

8.     Termin realizacji zamówienia w przypadku produktów znajdujących się w magazynie nie dłużej niż 3 dni robocze, licząc od daty ustalonej jak w punkcie poprzednim. W przypadku produktów oferowanych na zamówienia termin zostanie określony przy składaniu zamówienia.

9.     Jeżeli kupującym jest KONSUMENT, SPRZEDAWCA zobowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba, że umowa stanowi inaczej. W razie opóźnienia SPRZEDAWCY KONSUMENT może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może odstąpić od umowy.

10.  Jeżeli SPRZEDAWCA oświadczy, że świadczenia tego nie spełni, druga strona może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego.

 

 

D. CENY

1.     Podane w ofercie sklepu ceny produktów są cenami w PLN i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT).

2.     Podane ceny są cenami detalicznymi i nie uwzględniają rabatów i bonifikat. Rabaty i bonifikaty mogą być przyznawane indywidualnie.

3.     Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy w dokładnej wysokości jest podawany w trakcie przyjmowania zamówienia i zależy od sposobu wysyłki i wartości zamówienia. Kupujący w trakcie wypełniania formularza zamówienia wybiera sposób wysyłki i płatności po czym potwierdza swój wybór.

4.     Ceną wiążącą dla klienta jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.

 

 

E. FORMY PŁATNOŚCI

1.     Za pobraniem – przy odbiorze wysłanych produktów.

2.     Przedpłata – przelewem na konto bankowe podane w danych SPRZEDAWCY.

3.     W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba, że strony umowy sprzedaży postanowią inaczej.

4.     SPRZEDAWCA ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości lub części.

 

 

F. WYSYŁKA TOWARU

1.     Koszty wysyłki (dostawy) naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm kurierskich oraz Poczty Polskiej i zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności. Kupujący podczas wypełniania formularza zamówienia jest informowany o kosztach przesyłki i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysyłki podczas składania ZAMÓWIENIA.

 

Rodzaj dostawy

 

Wartość zamówienia

 

0-400 zł

 

powyżej 400 zł

 

Poczta Polska: przesyłkaekonomiczna,
płatność przelewem na konto

 

9,50 zł

 

0 zł

 

Poczta Polska: przesyłkapriorytetowa,
płatność przelewem na konto

 

12 zł

 

0 zł

 

Poczta Polska: przesyłka ekonomiczna,
płatność przy odbiorze
 

14,00 zł

 

0 zł

 

Poczta Polska: przesyłka priorytetowa,
płatność przy odbiorze
 

17,00 zł

 

0 zł

 

UPS przesyłka kurierska: płatność

przelewem na konto 

20 zł

 

20 zł

 

UPS przesyłka kurierska: płatność

przy odbiorze paczki 

25 zł

 

25 zł

 

 

2.     Koszty dostawy ponosi KUPUJĄCY chyba, że opis oferty stanowi inaczej.

3.     Zakupione przesyłki wysyłamy przesyłkami pocztowymi lub firmami kurierskimi. Przesyłki dostarczają: Poczta Polska i UPS.

 

 

G. REKLAMACJE I ZWROTY W STOSUNKACH Z KLIENTAMI NIE BEDĄCYMI KONSUMENTAMI (DOTYCZY PRZEDSIĘBIORCÓW)

1.     Niniejszy punkt REGULAMINU stosuje się wyłącznie w stosunkach z kupującymi nie będącymi konsumentami.

2.     Regulacje dotyczące zasad dotyczących rękojmi za wady oraz gwarancji jakości w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w Kodeksie Cywilnym Art. 556-581.

 

 

H. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROT TOWARU) W PRZYPADKU SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ Z UDZIAŁEM KONSUMENTA

1.     Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) KUPUJĄCY będący KONSUMENTEM zawierając „umowę na odległość”ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie PRODUKTU (jeżeli produkt składa się z wielu rzeczy, które są dostarczane osobno lub partiami lub w częściach termin lub jeżeli umowa polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony termin rozpoczyna się od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów lub w przypadku usług lub umowy o innym charakterze – 14 dni od zawarcia umowy, jednak jeżeli kupującym jest KONSUMENT, za wydanie kupującemu rzeczy sprzedanej uważa się jej powierzenie przez SPRZEDAWCĘ przewoźnikowi, gdy SPRZEDAWCA nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. W przypadku odstąpienia od umowy KONSUMENTOWI przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli w czasie zawierania umowy KONSUMENT wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KONSUMENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie SPRZEDAWCY oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również przesłane drogą elektroniczną – można skorzystać z gotowego formularza zamieszczonego na stronie www SPRZEDAWCY. W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej SPRZEDAWCA niezwłocznie prześle KONSUMENTOWI na trwałym nośniku danych potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2.     Po przesłaniu oświadczenia KONSUMENT jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać na adres do korespondencji podany w danych SPRZEDAWCY. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki.

3.     KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru i cech funkcjonalnych rzeczy.

4.     SPRZEDAJĄCY w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci należność w wysokości ceny zakupu powiększonej o koszt wysyłki od SPRZEDAWCY do KONSUMENTA. SPRZEDAWCA może jednak wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego towaru. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KONSUMENT, chyba, że KONSUMENT wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla SPRZEDAWCY z żadnymi dodatkowymi kosztami.

5.     Bezpośrednie koszty zwrotu produktu do SPRZEDAWCY ponosi KONSUMENT (kupujący).

6.     Prawo odstąpienia umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w następujących przypadkach:

§  Umowy o świadczenie usług, jeżeli SPRZEDAWCA wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą KONSUMENTA, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez SPRZEDAWCĘ utraci prawo do odstąpienia od umowy.

§  Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi SPRZEDAWCA nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§  Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nie prefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji KONSUMENTA lub służąca zaspokojeniu indywidualnych potrzeb KONSUMENTA.

§  Umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami.

§  Umowy zawartej na aukcji publicznej.

7.     SPRZEDAWCA nie odbiera przesyłek „za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

 

 

I. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI PRZY SPRZEDAŻY Z UDZIAŁEM KONSUMENTA

1.     SPRZEDAWCA odpowiada wobec KONSUMENTA z tytułu rękojmi jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną przez okres 2 lat od wydania rzeczy. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

2.     SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć PRODUKT będący przedmiotem umowy bez wad.

3.     SPRZEDAWCA informuje, że w przypadku PRODUKTÓW objętych także gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. Udzielona GWARANCJA na sprzedany PRODUKT jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KONSUMENTA z tytułu odpowiedzialności SPRZEDAWCY z tytułu przepisów rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (Art. 577 Kodeksu Cywilnego).

4.     SPRZEDAWCA zwolniony jest z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

5.     W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego towaru z umową, KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

6.     W celu złożenia reklamacji KLIENT winien jest wypełnić protokół reklamacyjny (znajdujący się na stronie www SPRZEDAWCY), lub w innej formie opisać podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłać zgłoszenie pocztą lub drogą elektroniczną (e-mail) na adres korespondencyjny SPREDAWCY.

7.     Wadliwy produkt – jeżeli jest to możliwe i celowe po uzgodnieniu ze SPRZEDAWCĄ należy odesłać na adres korespondencyjny SPRZEDAWCY.

8.     Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KONSUMENT może zamiast zaproponowanego przez SPRZEDAWCĘ usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez SPRZEDAWCĘ.

9.     Jeżeli naprawa lub wymiana produktu jest niemożliwa KUPUJĄCY może żądać obniżki ceny na wadliwy produkt bądź zwrotu pieniędzy.

10.  KUPUJĄCY nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

11.  SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez żadnej zwłoki. Nie późnej niż 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji poinformuje drogą pisemną lub elektroniczną kupującego o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

12.  Po uwzględnieniu reklamacji SPRZEDAWCA zwróci KUPUJĄCEMU koszty przesyłki związane z reklamacją a poniesione przez KUPUJĄCEGO. Sprzedający przekaże należną kwotę KUPUJĄCEMU na rachunek bankowy wskazany przez KUPUĄCEGO.

13.  Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru SPRZEDAWCA odeśle produkt KUPUJĄCEMU na własny koszt.

14.  Uszkodzenia mechaniczne – jeżeli nie są wynikiem wad ukrytych w produkcie – powstałe podczas użytkowania nie mogą być podstawą reklamacji. Reklamacji nie podlega też zużycie wynikające z normalnego użytkowania jak i też uszkodzenia z nieprawidłowych zabiegów konserwacyjnych.

 

 

J. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.      Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim – z wyjątkiem opisanym w pkt. 2. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

2.      W przypadku sprzedaży produktów przez sklep internetowy w celu dostarczenia produktów do KLIENTA dane osobowe konieczne do zaadresowania  i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczeniem przesyłek – w szczególnie Poczty Polskiej oraz firmom kurierskim – wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia.

3.      Administratorem danych osobowych KLIENTA zbieranych za pomocą SKLEPU INTERNETOWEGO jest firma: Roka Studio Katarzyna Komańska-Woźniak, ul. Moździerzowców 11d, 43-602 Jaworzno, REGON: 240473770.

4.      Dane osobowe KLIENTA zbierane przez administratora za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO zbierane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy pomiędzy SPRZEDAWCĄ a KLIENTEM i zrealizowania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej.

5.      Jeśli klient wyrazi zgodę poprzez wpisanie się na listę subskrybentów będzie otrzymywał „newsletter” na podane przez siebie adres e-mail. W każdej chwili jest możliwa rezygnacja z newslettera.

6.      KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia w dowolnym czasie.

7.      W przypadku wyboru płatności on-line dane KUPUJĄCEGO są przekazywane administratorowi systemu płatności w celu przeprowadzenia transakcji.

8.      Podanie danych osobowych przez KLIENTA jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w REGULAMINIE danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej skutkuje niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych KONSUMENT wyraża jawnie podczas wypełnienia formularza zamieszczonego na stronie www SPRZEDAWCY.

9.      Dla zrealizowania umowy konieczne jest podanie następujących danych KLIENTA:

§  Nazwisko i imię lub nazwa firmy KLIENTA.

§  W przypadku firmy numer ewidencyjny NIP.

§  Adres do wysyłki produktów oraz adres do faktury (kraj, miasto, kod pocztowy, ulica, numer posesji, numer lokalu).

§  Adres e-mail użytkownika.

§  Numer telefonu kontaktowego.

 

 

K. Postanowienia końcowe

1.      Umowa zawierana jest w języku polskim i od jurysdykcją prawa polskiego.

2.      Treść REGULAMINU jest dostępna cały czas w zakładce „REGULAMIN” na stronie www SPRZEDAWCY i może być kopiowana i drukowana przez KUPUJĄCEGO.

3.      W sprawach nieregulowanych niniejszym REGULAMINEM zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:

§  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 poz. 93 ze zm.).

§  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.).

§  Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422).

§  Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2001 nr 49 poz. 508 ze zm.).

§  Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 ze zm.).

§  Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

4.      W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami Rzeczypospolitej Polskiej – przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.

5.      Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie REGULAMN pozostaje obowiązujący.

6.      Wszystkie nazwy towarów oferowanych przez SKLEP INTERNETOWY są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.)

7.      Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody administratora strony www.coolbaby.pl.

8.      W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze polubownego pozasądownego – w tym rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.


Załącznik do REGULAMINU:

Informacje dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia od umowy

 

Prawo odstąpienia od umowy

1.      Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

2.      Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

3.      Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas :

4.      Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail: o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

5.      Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

6.      Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną).

7.      Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 

Skutki odstąpienia od umowy

1.      W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

2.      Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3.      Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres do korespondencji podany w REGULAMINIE., niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

4.      Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

 

 

Z góry bardzo dziękujemy za korzystanie z naszego serwisu 
oraz życzymy udanych i przemyślanych zakupów.

 

 

zespół

Coolbaby.pl

 

 

Ładowanie...